LINKS & Belangrijke informatie

05-10-2011

Klik op onderstaande links voor meer informatie:

Klik op onderstaande links voor meer informatie:

Belangrijke informatie:

Klachtenprocedure

Kwaliteitswaarborg 

Privacybeleid zie bovenmenu deze pagina of klik HIER

 

Download Inkijkexemplaar cliëntenfolder VVH

Download Inkijkexemplaar brochure VVH

                   Inkijkexemplaar cliëntenfolder burn-out

  

Beroepsvereniging en opleiding:  

Vereniging Van Haptotherapeuten

Instituut voor toegepaste haptotherapie

 

Overige informatie:

Haptotherapeut-info

 

 

06-10-2011

Algemene betalingsvoorwaarden en huisregel praktijk

De door de haptotherapeut aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuur datum te worden voldaan.

 

Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichting te voldoen. De haptotherapeut zal op die rente aanspraak maken indien de cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn/haar verplichting heeft voldaan.

 

Indien de cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de haptotherapeut gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

 

Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,- excl. btw.

 

Huisregel Praktijk

een ingeplande afspraak dient 24 uur van te voren te worden afgemeld met opgaaf van reden, anders wordt deze in rekening gebracht.